top of page
Marble Surface

"นำอนามัยการเจริญพันธุ์มาสู่เมืองเพียร์ซและเอ็ดดี้"

สุขภาพเขตทะเลสาบภูมิภาค
การวางแผนครอบครัว

Empty Road

พยาบาลวิชาชีพของเรา &  ได้รับใบอนุญาต  พยาบาล  เดินทางรายเดือนไปยัง New Rockford หรือ Rugby 

บริการ:

  • สอบ Gyn ประจำปี

  • การตรวจเต้านม

  • การคัดกรองอาการซึมเศร้า/การใช้ยา

  • การเลิกบุหรี่

  • การวางแผนและการทดสอบการตั้งครรภ์

  • การประเมินสุขภาพและความเสี่ยงทางเพศ

  • การประเมินความผิดปกติของการใช้สารเสพติด

  • การทดสอบและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  • วิธีการคุมกำเนิด

Doctor Talking To Patient

จองนัดหมายกับพยาบาลลอรี

701-662-7046

ต่อ 7046

bottom of page