top of page

พิมพ์และกรอกเอกสารนัดหมายที่บ้าน !!

เวลานัดหมายสามารถ ลดลงครึ่งหนึ่ง หากงานเอกสารเสร็จก่อนนัดหมาย!!! (ในกรณีส่วนใหญ่)

Doctor Checking a Form

"ความลับสุขภาพของผู้หญิง"

พิมพ์และกรอกเอกสารนัดหมายที่บ้าน !!

โทรหาลอรี่เพื่อนัดหมายลับ
701-662-7046 ต่อ 7046

bottom of page